AktualnościBezpieczna e-faktura INEA

data: 02-12-2009

Abonenci INEA otrzymujący faktury elektroniczne (e-faktury) wystawiane przez naszą Spółkę mogą bezpiecznie korzystać z ulgi internetowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Faktury elektroniczne są wystawiane przez INEA SA zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Zgodnie z § 4 cytowanego rozporządzenia e-faktury są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do e-faktur jest dostęp w elektronicznym Biurze Obsługi Abonenta INEA zwanym eBOA (eBOA.inea.pl), czynnym 24 h na dobę 7 dni w tygodniu. Odbiorca faktury zobowiązany jest do przechowywania faktur w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały one przez INEA wystawione. W celu zagwarantowania autentyczności pochodzenia do faktury elektronicznej dołączony jest odrębny plik zawierający kwalifikowany podpis elektroniczny. Należy te dwa pliki zgrać na nośnik elektroniczny i ten komplet stanowi dowód dla Urzędu.

W celu weryfikacji podpisu elektronicznego należy pobrać aplikację Szafir (dokładny opis znajduję się w miejscu w eBOA.inea.pl, w którym pobiera się faktury elektroniczne).