Obsługa
Dla prasy
Dziennikarzy zainteresowanych działalnością Grupy INEA oraz rozwojem branży usług multimedialnych i telekomunikacyjnych prosimy o kontakt:
Karolina Pawlik, Manager ds. PR, e-mail: [email protected]

INEA jest liderem w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce, który pod marką Fiberhost świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych. Spółka jest także laureatem wielu nagród, w tym, jako jedyna polska firma, prestiżowej nagrody FTTH Council Europe, za działania na rzecz rozbudowy sieci dostępowych w technologii FTTH.

INEA to także dostawca Internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz usług profesjonalnych dla biznesu i data center. Obecna jest w segmencie klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, szkół i instytucji. Według rankingu głównego Speedtest.pl za lata 2017-2019 INEA to dostawca najszybszego Internetu w Polsce.


25 listopada 2014

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych spółki INEA S.A.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 grudnia 2014 roku ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów spółki INEA S.A. Wynika to z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, dalej zwana Ustawą), wprowadzającej obowiązek dokonania zmian w obowiązującym Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej w wymienionych trybach. Zmiany wprowadzone Ustawą objęły swoim zakresem również szereg obowiązków informacyjnych, rozszerzając dotychczasowy katalog przekazywanych informacji, tak aby Abonenci posiadali jak największą wiedzę, zarówno przed zawarciem umowy, jak i na etapie korzystania z usług telekomunikacyjnych INEA S.A.

Niniejsze zmiany będą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie i realizowanie szeroko pojętej polityki konsumenckiej INEA S.A.

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych do treści Ustawy oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy zakres zmian w obowiązującym Abonentów INEA S.A. Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 5 ust. 5 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W przypadku, gdy Umowa abonencka została zawarta poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy abonenckiej, składając pisemne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy abonenckiej w powyższym trybie wywołuje taki skutek, jakby Umowa abonencka nie została zawarta.”

Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 22 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia Umowy abonenckiej uważa się za złożone z dniem doręczenia drugiej stronie.”


Zmiany w Regulaminie Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych spółki INEA S.A.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 grudnia 2014 roku ulega zmianie Regulamin Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych dla Abonentów spółki INEA S.A. Wynika to z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, dalej zwana Ustawą), wprowadzającej obowiązek dokonania zmian w obowiązującym Regulaminie Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej w wymienionych trybach. Zmiany wprowadzone Ustawą objęły swoim zakresem również szereg obowiązków informacyjnych, rozszerzając dotychczasowy katalog przekazywanych informacji, tak aby Abonenci posiadali jak najlepszą wiedzę, zarówno przed zawarciem umowy, jak i na etapie korzystania z usług telekomunikacyjnych INEA S.A. Niniejsze zmiany będą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie i realizowanie szeroko pojętej polityki konsumenckiej INEA S.A.

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych do treści Ustawy oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy zakres zmian do obowiązującego Abonentów INEA S.A. Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych.

Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 5 ust. 6 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych spółki INEA S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W przypadku, gdy Umowa abonencka została zawarta poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy abonenckiej, składając pisemne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy abonenckiej w powyższym trybie wywołuje taki skutek, jakby Umowa abonencka nie została zawarta.”

Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 21 ust. 4 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych spółki INEA S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia Umowy abonenckiej uważa się za złożone z dniem doręczenia przedmiotowego oświadczenia jego adresatowi.”

Przeczytaj także

  • 25 maja 2020

    POZNAŃSKI TEATR MUZYCZNY ZAGRA DLA INEA

    W odpowiedzi na przedłużający się czas zamknięcia instytucji kultury, INEA wspiera poznański Teatr Muzyczny. Firma wykupiła wszystkie bilety na spektakl „Księga Dżungli” i przekaże je wychowankom domów dziecka.
  • 27 kwietnia 2020

    INEA UDOSTĘPNIA NAUCZYCIELOM SYMETRYCZNY INTERNET ŚWIATŁOWODOWY ZA 1 ZŁ

    W odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stoi obecnie system edukacyjny, INEA przygotowała ofertę promocyjną dla wszystkich nauczycieli. W jej ramach mogą oni przez nawet pół roku korzystać z Internetu światłowodowego 1 Gb/s za 1 zł miesięcznie.
Chat