Search
Obsługa Pomoc

Compliance
w INEA

Działamy rzetelnie, uczciwie i zgodnie z prawem.

Czym jest Compliance?

“Compliance” tłumaczymy jako “zgodność”; termin ten oznacza działania zgodnie z prawem, normami, regulacjami i zaleceniami. System Compliance ma zadbać o by, organizacja działała zgodnie z prawem, aby uniknąć strat finansowych lub utraty reputacji.
Należy pamiętać, że system Compliance funkcjonuje w dwóch poziomach:

Compliance w INEA

Program Compliance wprowadzony został aby umożliwić utrzymywanie wysokiego poziomu standardów działalności Grupy i wyeliminować potencjalne nieprawidłowości.

Jednocześnie Program wspomaga Grupę w prowadzeniu działań rzetelnie, uczciwie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Tworzą go takie dokumenty, jak kodeks etyki czy procedura przyjmowania i wręczania upominków.
Program Compliance zwraca uwagę na potrzeby wszystkich pracowników Grupy i wszystkich ich dotyczy.

Kodeks Etyki

Program Compliance obejmuje również zagadnienia związane z kodeksem etyki, który funkcjonuje w Grupie.
Kodeks został przyjęty w przekonaniu, że w relacjach biznesowych istotne jest transparentne zachowanie, uczciwe traktowanie i poszanownie prawa.
Kodeks etyki wyznacza standardy zachowania w relacjach pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik.
Wskazuje również dobre praktyki i wartości w relacjach biznesowych.
Do przestrzegania zasad kodeksu etyki zobowiązany jest każdy pracownik Grupy.

Zasady przyjmowania i wręczania upominków

Dopuszczamy przyjmowanie i wręczanie upominków:

Wszelkie wątpliwości co do charakteru prezentu, konsultujemy z Pełnomocnikiem ds. Compliance.

Pełnomocnik ds. Compliance

Pełnomocnik ds. Compliance ma możliwość bezpośredniego raportowania do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, co zapewnia niezależność systemu Compliance.

Pełnomocnik ds. Compliance przynajmniej raz w roku składa Zarządowi raport z prac wykonanych w zakresie zapewnienia zgodności.

Zadania Pełnomocnika ds. Compliance obejmują wszelkie działania mające na celu zapewnienie szeroko pojętej zgodności (compliance) działalności Grupy.  

Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Compliance należą:

W zakresie zapewnienia zgodności z prawem, pełnomocnik ds. Compliance ściśle współpracuje z Departamentem Prawnym.
Od marca 2020 funkcję Pełnomocnika ds. Compliance w Grupie pełni Adam Woźniak adam.wozniak[at]inea.com.pl

Główne obszary Compliance

Compliance aktywnie monitoruje następujące obszary:

Zapewnienie zgodności w powyższych obszarach jest kluczowe z punktu widzenia INEA i spółek z nią powiązanych.

Zgłaszanie nadużyć

W Grupie możliwe są następujące opcje zgłaszania nadużyć:

Każdy zgłaszający ma zapewnioną anonimowość zgłoszenia. Każdy pracownik w przypadku wejścia w posiadanie informacji o działaniach niezgodnych z prawem lub postanowieniami Kodeksu, wątpliwości, co do zgodności postępowania z przepisami prawa lub zasadami określonymi w Kodeksie, powinien skontaktować się niezwłocznie z Pełnomocnikiem ds. Compliance.

Chat