Search
Obsługa Pomoc
Projekty unijne

Program ma wzmocnić potencjał rozwojowy Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, poprzez:

  • poprawę warunków inwestowania
  • wzrost aktywności zawodowej
  • wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.

Działania WRPO są komplementarne do działa realizowanych w ramach:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora

Na realizację WRPO, województwo wielkopolskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) otrzyma 1 272 792 644 Euro, co stanowi 7,07% środków EFRR przeznaczonych na finansowanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to 1 973 936 mln Euro, z tego:

środki z Unii Europejskiej - 1 272 793 mln Euro,
wkład krajowy – 701 143 mln Euro.
Więcej informacji na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

PO IG

Ogłoszenia

Chat