Obsługa
Aktualności INEA

14 września 2017

Dobrzy ludzie od internetu to my. Wywiad z Prezesem INEA.

Dobrzy ludzie od internetu to my

INEA, wielkopolski dostawca usług multimedialnych, który wyrósł z telewizji kablowej, od lat zadziwia branżę swoimi wizjonerskimi projektami oraz dwucyfrowymi wynikami. Goszcząc w Poznaniu z XXIV Konferencją PIKE, nie mogliśmy nie spytać o rozwój branży i plany INEA Prezesa spółki - Janusza Kosińskiego.

 

W swojej nowej strategii i komunikacji INEA postawiła na internet.

To oczywiste, że internet, tak jak prąd, dostęp do wody i gazu, czy do drogi publicznej, jest w dzisiejszych czasach tym, bez czego nie da się żyć. Co więcej, dzisiaj w zasadzie dostęp do internetu wystarcza, aby mieć wszystkie usługi telekomunikacyjne, gdyż nasi klienci potrafią na bazie tego dostępu formatować na swoje potrzeby wszelkie pozostałe usługi. I to bez naszej ingerencji. Innymi słowy, nie potrzebują kupić naszych usług telefonicznych czy telewizyjnych, aby korzystać z rozwiązań, które ich satysfakcjonują. Czasami po prostu wystarczy im skype czy serwisy w internecie, oferujące telewizję i filmy na życzenie.

Nowe zachowania naszych klientów to jedna z rewolucji, która obecnie ma miejsce. Jako INEA uznaliśmy, że i dla nas internet to usługa podstawowa, a jednocześnie nasza specjalizacja, w której jesteśmy ekspertami. Chcielibyśmy, aby tak właśnie postrzegał nas klient.

To nie jedyna rewolucja, która ma miejsce w tej branży.

Jesteśmy świadkami i uczestnikami dwóch rewolucji, które toczą się równolegle. Jedną już przedstawiłem. Druga, nie mniej istotna, to rewolucja technologiczna. Warto przypomnieć, że technologia nas kiedyś dzieliła. Telekomy używały różnych rozwiązań - skrętki, pary miedzianej czy koncentryka i de facto nie chciały, bądź nie potrafiły posługiwać się innymi. Dziś jest rewolucja, na końcu której wszyscy będziemy używać tylko jednej technologii - światłowodu.

Przypomnę tylko, że przed laty INEA była pionierem wizji doprowadzania światłowodu do naszych domów. Dziś już co trzeci nasz klient korzysta ze światłowodu, bez względu na to, gdzie mieszka, gdyż intensywnie cyfryzujemy tereny podmiejskie i wiejskie. Rozpoczęliśmy właśnie realizację największego projektu w naszej historii, to znaczy projektu budowy sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2). Są to inwestycje rzędu 500 milionów złotych, które pozwolą wybudować przynajmniej 160 tys. przyłączy światłowodowych, zapewniających dostęp do szybkiego internetu dla nawet 500 tysięcy Wielkopolan. W ramach tego projektu oraz osobnego porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji podłączymy również blisko 1400 placówek edukacyjnych w Wielkopolsce bezpośrednio do światłowodu.

Jestem przekonany, że takie inwestycje na zawsze zmienią na plus obraz szkolnictwa i polskiej wsi w naszym regionie. Teraz wszyscy czekają na światłowód. Liczę na to, że przy wsparciu samorządów zdziałamy jeszcze więcej niż zdeklarowaliśmy we wnioskach konkursowych.

Jakie są jeszcze Pana zdaniem nieuniknione zmiany na naszym rynku w najbliższym czasie?

Branża, w której wszyscy działamy jest bardzo dynamiczna, a rynek - wymagający. Nie różnimy się w tym względzie od reszty świata. Jestem więc pewien, że i u nas przyjmą się idee, które stają się coraz bardziej popularne na świecie, ale wciąż nie mają zwolenników w Polsce. Mam na myśli jasny podział rynku na trzy segmenty, czyli segment infrastrukturalny, segment operatora tejże infrastruktury i dostawcy usług. Dlaczego tak uważam? Istniejące infrastruktury na danych obszarach mogłyby być efektywniej eksploatowane, gdyby były zarządzane przez jednego operatora. Wówczas służyłyby w transparentny sposób różnym dostawcom usług i umożliwiłyby jeszcze sprawniejsze konkurowanie o klienta. Jest to sytuacja win-win dla wszystkich stron rynku telekomunikacyjnego, dlatego bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, czy chcemy tego, czy nie - tak się stanie. Pytanie tylko kiedy.

Jako INEA już dziś przygotowujemy się do podziału rynku na te trzy segmenty, gdyż jesteśmy przekonani, że taki podział nastąpi. Więcej na ten i inne tematy opowiem w środę 11 października o godz. 11:15 podczas rozmowy „Jeden na Jeden” z redaktorem Romanem Młodkowskim z Forbes. Serdecznie zapraszam!

  

Prezes Janusz Kosiński, INEA


We are Internet specialists

INEA, the provider of multimedia services from Wielkopolska Region, has for years continued to amaze telecommunication industry with its visionary projects and double-digit growth. During  the 24th Conference of the Polish Chamber for Electronic Communication (PIKE) in Poznan, we have asked the CEO of INEA – Janusz Kosiński – about the development of the industry and the company's plans for future.

 

In its new strategy and communication INEA focuses on the Internet.

It is obvious that the Internet, just as electricity, access to water, gas or to a public road, is indispensable service nowadays. In principle access to the internet is enough to have all the telecommunications services,being provided Over The Top. And this happens without our interference. In other words, they do not need to buy our telephone or television services to be able to use solutions that satisfy them. Sometimes it is just enough to have Skype or online services offering TV and movies on demand.

The new behaviour of our customers is one of the revolutions that is taking place now. At INEA we feel that for us the Internet is a basic service and INEA’s strong point. We would like to be perceived as experts in this field by our customers.

This is not the only revolution that is taking place in the industry.

We are witnessing and participating in two revolutions which are taking place in parallel. I have already outlined one of them. The other, no less important, is the technological revolution. It is worth pointing out that technology used to divide Telecom Operators. Telecoms used different technologies – twisted copper pair or coax cables – and de facto did not want or could not use any other. Today, we observe optical revolution, at the end of which all of us will use only one technology – fibre optics.

Let me remind you that years ago INEA was the  pioneer with the vision of bringing fibre-optics to our customer’s homes. Today, every third customer uses fibre-optic cables, regardless of where they live, as suburban and rural areas are subject to intense digitization. We have just begun the implementation of the largest project in our history, that is, the project to build fibre-optic networks in the framework of the Operational Program Digital Poland (POPC2). These investments are worth PLN 500 million and will allow us to build at least 160 thousand fibre-optic for household  connectionss, providing high-speed Internet access to  around 500,000 inhabitants of Wielkopolska Region. As part of this project and a separate agreement with the Ministry of Digitization we will also connect nearly 1400 educational institutions in Wielkopolska, directly to the fibre-optic network.

I am convinced that these investments will change forever the image of education and Polish country in our region. Now everyone is waiting for the fibre. I hope that with the support of local governments we will do more than we have declared so far.

What changes in our market in the near future are still inevitable?

The industry in which we all operate is very dynamic, and the market – demanding. We are no different in this respect from the rest of the world. So I am sure that the ideas that are becoming increasingly popular in the world will also happen in our country, but they still have no supporters in Poland. I mean a clear split of the telecommunication market into three segments, namely infrastructural segment, a segment of operators of such an infrastructure and of service providers. Why do I think so? The existing infrastructure in specific areas could be effectively exploited if it was managed by a single operator. Then operator would serve in a transparent manner to various service providers and would allow them to compete for customers even in more efficient way. It is a win-win situation for all parties of the telecommunications market, because it will happen whether we like it or not. The only question is when.

INEA today is preparing for the split of the market into these three segments, because we are convinced that this will take place. I will talk more  about this and other topics on Wednesday, 11 October at 11:15 during the “Face-to-Face” interview with the editor z Forbes Roman Młodkowski. Do not miss it!

Przeczytaj także

  • 21 października 2020

    GENESIS – mistrzowska walka na gołe pięści!

    Piątek, 23.10.2020, czas na nowy format sportów walki – GENESIS. Zawodnicy będą ze sobą walczyć na gołe pięści. W walce wieczoru były mistrz KSW i jedna z największych gwiazd sportów walki w Polsce – Marcin „Różal” Różalski – stoczy zaciekły pojedynek z byłym mistrzem UFC – Joshem Barnettem. To bez wątpienia będzie największe wydarzenie w sportach walki w Polsce w tym roku. Oglądaj na żywo w INEA w usłudze PPV!
  • 6 października 2020

    KSW 55… kolejne starcie legend!

    Już w sobotę, 10.10.2020, legendarny Mamed Khalidov i niepokonany w KSW Scott Askham ponownie staną naprzeciwko siebie, w walce o pas w kategorii średniej. W drugiej walce wieczoru do okrągłej klatki powróci najbardziej waleczny zawodnik MMA w Polsce – Michał Materla, który skrzyżuje rękawice z serbskim „Jokerem” Aleksandarem Iliciem. KSW 55 to wydarzenie, które musisz zobaczyć. Oglądaj na żywo w INEA w usłudze PPV!
Chat