Search
Obsługa Pomoc
Aktualności INEA

4 marca 2022

Komunikat otwarty Internet

Informacja dotyczy wyłącznie klientów, którzy otrzymali od Dostawcy usług indywidualną korespondencję w poniższej sprawie.

 

Spółka INEA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Dostawca usług”) informuje, że od dnia 15 kwietnia 2022 roku zmianie ulegają wskazane poniżej zapisy w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej „Regulaminy”), a także standardowych cennikach Dostawcy usług,
 w zakresie przekazywanych informacji o Usługach dostępu do Internetu, Usługach dostępu do Internetu drogą bezprzewodową, Usługach Telefonii Mobilnej i Internetu Mobilnego (dalej łącznie "Cenniki”) wobec klientów, którzy otrzymali indywidualną korespondencję w poniższej sprawie.

 

Zmiany w Regulaminach i Cennikach mają na celu zwiększenie przejrzystości wzorców umownych stosowanych przez Dostawcę usług w zakresie realizacji art. 4 ust. 1 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 310/1 z 26.11.2015 r.) tj. przekazywania klientom jasnych i zrozumiałych wyjaśnień dotyczących minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci stacjonarnych lub dotyczących szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci ruchomych.

 

Proponowane zmiany w Regulaminach i Cennikach polegają na:

 1. Zastąpieniu pojęć „przepustowość” i „przepływność” używanych w odniesieniu do transmisji danych w ramach Usługi, pojęciem „prędkość”;
 2. Zastąpieniu pojęć „downstream” i „upstream” używanych w odniesieniu do transmisji danych w ramach Usługi, odpowiednio pojęciem „prędkość pobierania” i „prędkość wysyłania”;
 3. Dodaniu w Cennikach dotyczących Usług dostępu do Internetu oraz Usług dostępu do Internetu drogą bezprzewodową, informacji, że:
  1. podana w Cenniku prędkość jest wartością deklarowaną przez Dostawcę usług i jednocześnie maksymalną, której osiągnięcia klient może oczekiwać przynajmniej raz na dobę. Uzyskanie maksymalnej prędkości uzależnione jest od rodzaju, jakości i parametrów technicznych używanego przez klienta terminala (np. komputer, smartfon), a także czynników faktycznych takich jak obciążenie sieci, a w przypadku Usług świadczonych drogą bezprzewodową – również pogoda, czy istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do klienta;
  2. prędkość zwykle dostępna, jakiej klient może oczekiwać w większości przypadków (tj. przez co najmniej 70% doby) podczas korzystania z Usługi - mając na uwadze w/w ograniczenia - nie powinna być niższa od prędkości maksymalnej określonej w Cenniku o więcej niż 30%; zaś prędkość minimalna nie powinna być niższa od prędkości maksymalnej o więcej niż 70%;
  3. obniżenie prędkości może tymczasowo wpływać na ograniczenie uprawnień klienta do dostępu do określonych treści, aplikacji lub usług, w szczególności tych, które wymagają wyższej prędkości niż aktualnie dostępna.
 4. Dodaniu w Cennikach dotyczących Usług Telefonii Mobilnej i Internetu Mobilnego informacji, że dla Usług Internetu Mobilnego, dodatkowych pakietów transmisji danych odnawianych miesięcznie, dodatkowych jednorazowych pakietów transmisji danych – krajowych, Usług Telefonii Mobilnej z pakietem transmisji danych oraz Usług Internetu Mobilnego:
  1. szacunkowa maksymalna prędkość pobierania danych/wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu mobilnego wynosi 50 Mb/10 Mb. Na rzeczywistą prędkość przesyłania danych wpływają następujące warunki techniczne: technologia przesyłania danych, z której klient w danym momencie korzysta, aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej, istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do klienta, maksymalna prędkość obsługiwana przez urządzenie mobilne klienta oraz warunki atmosferyczne;
  2. wyczerpanie limitu ilości danych lub obniżenie prędkości może tymczasowo wpływać na ograniczenie uprawnień klienta do dostępu do określonych treści, aplikacji lub usług, w szczególności tych, które wymagają wyższej prędkości niż aktualnie dostępna;
  3. po wykorzystaniu danych wliczonych w abonament, Dostawca usług zastrzega sobie prawo wprowadzenia, trwającego do końca danego okresu rozliczeniowego, ograniczenia prędkości przesyłania danych. W takim przypadki klient będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie przekraczającą 32 kbps.

 

Zmiany w Regulaminach i Cennikach nie skutkują zmianą warunków dotychczasowego sposobu świadczenia Usług ani zmianą ich jakości, a służą jedynie zwiększeniu przejrzystości informacji przekazywanych naszym klientom. Informacja dotyczy wyłącznie klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję informującą o przysługujących im uprawnieniach w przypadku braku akceptacji zmian.   

Przeczytaj także

 • 20 czerwca 2024

  Pierwsze półrocze INEA z pięcioma nagrodami

  Rok 2024 pokazuje, że INEA jest coraz bardziej widoczna na rynku dostaw usług światłowodowych i coraz bardziej doceniana. W pierwszym półroczu zdobyliśmy aż pięć statuetek w różnych ogólnopolskich konkursach i plebiscytach.
 • 22 kwietnia 2024

  INEA z kolejną nagrodą w konkursie Loyalty Heroes

  W tym roku jury przyznało jej nagrodę w kategorii The Best Customer – Centric Solution, doceniając aplikację INEA i jej funkcjonalności – Zarządzanie WiFi oraz Wsparcie Techniczne.
Chat