Search
Obsługa Pomoc
Aktualności INEA

20 listopada 2020

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Spółka INEA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Dostawca usług”)  informuje, że od dnia 21 grudnia 2020 roku zmianie ulegają wzorce umowne Dostawcy usług, w szczególności Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowy”) oraz Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej „Regulaminy”). Zmiany we wzorcach umownych wynikają ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie przepisów art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. Poz. 875), które wprowadzają zmiany do ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2460 t.j.; dalej „Prawo telekomunikacyjne”).

Pierwsza zmiana dotyczy formy oświadczeń zmierzających do zakończenia obowiązywania umowy z Dostawcą usług. W związku z w/w zmianami przepisów prawa Klient będzie miał możliwość składania oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania za wypowiedzeniem nie tylko w formie pisemnej, ale też dokumentowej, pod rygorem nieważności. W związku z tym Dostawca usług wskaże na swojej stronie internetowej kanał komunikacji z Klientem w zakresie złożenia przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej. Druga zmiana skutkuje wprowadzeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia Umów zawartych z Dostawcą usług, ze skutkiem na koniec okresu wypowiedzenia, a nie na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wobec powyższego, Dostawca usług  informuje, że w przypadku braku akceptacji zmian, Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy do dnia ich wejścia w życie. W tym celu Klient, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian wzorca, ma prawo doręczyć Dostawcy usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, jednak z uwagi na istniejące ryzyko epidemiologiczne, Dostawca usług za równoważne z formą pisemną uznaje przekazanie oświadczenia za pośrednictwem kanału Moja INEA albo Aplikacji mobilnej. Brak oświadczenia Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. Jednocześnie Dostawca usług informuje, że w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa wypowiedzenia Umowy, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Klientowi ulgi (opłaty wyrównawczej) stosownie do brzmienia art. 60a ust. 3 pkt 1) w zw. z art. 60a ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego.

 

Przeczytaj także

  • 10 kwietnia 2024

    INEA z kolejną nagrodą w konkursie Loyalty Heroes

    W tym roku jury przyznało jej nagrodę w kategorii The Best Customer – Centric Solution, doceniając aplikację INEA i jej funkcjonalności – Zarządzanie WiFi oraz Wsparcie Techniczne.
  • 10 kwietnia 2024

    JESZCZE WIĘCEJ SPORTOWYCH EMOCJI!

    Fanatycy sportu i sezonowi oglądacze! Mamy dla Was dobre wieści
Chat