Obsługa
Aktualności INEA

20 listopada 2020

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Spółka INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Dostawca usług”)  informuje, że od dnia 21 grudnia 2020 roku zmianie ulegają wzorce umowne Dostawcy usług, w szczególności Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowy”) oraz Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej „Regulaminy”). Zmiany we wzorcach umownych wynikają ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie przepisów art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. Poz. 875), które wprowadzają zmiany do ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2460 t.j.; dalej „Prawo telekomunikacyjne”).

Pierwsza zmiana dotyczy formy oświadczeń zmierzających do zakończenia obowiązywania umowy z Dostawcą usług. W związku z w/w zmianami przepisów prawa Klient będzie miał możliwość składania oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania za wypowiedzeniem nie tylko w formie pisemnej, ale też dokumentowej, pod rygorem nieważności. W związku z tym Dostawca usług wskaże na swojej stronie internetowej kanał komunikacji z Klientem w zakresie złożenia przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej. Druga zmiana skutkuje wprowadzeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia Umów zawartych z Dostawcą usług, ze skutkiem na koniec okresu wypowiedzenia, a nie na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wobec powyższego, Dostawca usług  informuje, że w przypadku braku akceptacji zmian, Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy do dnia ich wejścia w życie. W tym celu Klient, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian wzorca, ma prawo doręczyć Dostawcy usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, jednak z uwagi na istniejące ryzyko epidemiologiczne, Dostawca usług za równoważne z formą pisemną uznaje przekazanie oświadczenia za pośrednictwem kanału Moja INEA albo Aplikacji mobilnej. Brak oświadczenia Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. Jednocześnie Dostawca usług informuje, że w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa wypowiedzenia Umowy, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Klientowi ulgi (opłaty wyrównawczej) stosownie do brzmienia art. 60a ust. 3 pkt 1) w zw. z art. 60a ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego.

 

Przeczytaj także

  • 5 maja 2021

    Miesiąc za 0 zł na CANAL+ SELECT oraz CANAL+ PRESTIGE w INEA.

    Przygotowaliśmy specjalną promocję z miesiącem za 0 zł na paczkę CANAL+ SELECT lub CANAL+ PRESTIGE.
  • 22 kwietnia 2021

    KSW 60

    Po ponad dwóch lata od ich pierwszego spotkania, 24 kwietnia 2021, czempion królewskiej kategorii wagowej Phil de Fries stanie do kolejnej obrony tytułu, podejmując posiadacza pasa w kategorii półciężkiej Tomasza Narkuna.
Chat