Obsługa

RODO w INEA

 

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.

Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony

danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.


Co znajduje się w dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.


Czy należy się skontaktować z INEA?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem.

Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Oczywiście można je zmienić w dowolnym momencie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest INEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami:

KRS 0000056936, NIP 7791002618, REGON 63023968, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 679.600,00 złotych.


Jak można się z nami skontaktować?

Korespondencyjnie pod adresem: INEA S.A. Wysogotowo,

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta: 

61 226 66 66 lub odwiedzając osobiście jeden z salonów, których lista znajduje się na stronie www.inea.pl.

Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: IOD@inea.com.pl

Zachęcamy także do kontaktu przez serwis internetowy Moja INEA oraz aplikację mobilną INEA.


W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w możliwie jak najbardziej satysfakcjonujący Państwa sposób. Przykładowo, monitorując na bieżąco prawidłowość działania usług oraz sprawnie reagować na niepożądane incydenty lub awarie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa sieci lub usług.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:

aw razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;

b. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania ze złożonymi przez Państwa wnioskami oraz wszelkich zmianach w usługach i potencjalnych awariach;

c. w celu zapobiegania oszustwom, przykładowo poprzez stały monitoring systemów identyfikujących Państwa i innych abonentów;

d. w celach marketingu bezpośredniego;

e. w wewnętrznych celach administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw;

f. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przykładowo zapewnienia odporności sieci lub systemu informacyjnego na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność

i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych;

g. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne, przykładowo zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa dostępu”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej;

h. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z łączącej nas umowy, w tym sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu;

i. w celu oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane z innych źródeł;

j. w celu analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

1. Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług takich jak internet, telewizja czy telefon, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość oraz adres. Oczywiście nie musicie Państwo tego robić. Jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, przepisy prawa uniemożliwią nam świadczenie dla Państwa usług telekomunikacyjnych i dokonywanie stosownych rozliczeń.

2. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak np. numer telefonu czy adres e-mail co usprawnia kontakt między nami i pozwala oferować Państwu coraz to lepsze produkty.

3. W trakcie trwania łączącej nas umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak:

a. dane transmisyjne, czyli dane o Państwa wychodzących i przychodzących połączeniach głosowych, komunikatach tekstowych i multimedialnych oraz dostępie do internetu wraz z adresami elektronicznymi urządzeń komunikujących się między sobą, czasie trwania połączeń, ilości przesyłanych i odbieranych danych, adresach internetowych odwiedzanych stron internetowych i aktywności na nich oraz dane o urządzeniach końcowych, takich jak telefony czy komputery wraz z informacjami o ich oprogramowaniu;

b. dane o lokalizacji, czyli dane o położeniu urządzeń końcowych, takich jak telefony czy komputery, z których Państwo korzystają;

c. dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich pośrednictwem;

d. dane o rodzajach i kosztach usług takich jak wykupione przez Państwa pakiety opieki zdrowotnej, oprogramowanie zapewniające ochronę komputerów przed zagrożeniami w sieci czy dostawy energii elektrycznej świadczone przez innych przedsiębiorców, jeżeli zamówią Państwo te usługi za naszym pośrednictwem.


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

a. podwykonawcom w procesie obsługi klienta;

b. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;

c. montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;

d. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;

e. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;

f. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;

g. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne;

2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:

a. operatorom pocztowym

b. bankom i instytucjom płatniczym;

c. naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;

d. podmiotom nabywającym wierzytelności;

e. Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych;

f. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzącemu Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych;

g. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę);

h. Lux Med Sp. z o.o. (jeżeli zamówili Państwo za naszym pośrednictwem ich usługi);

i. F-Secure Corporation (jeżeli zamówili Państwo za naszym pośrednictwem ich usługi).


W jakich sytuacjach automatyczne podejmowanie przez nas decyzji, będzie miało dla Państwa istotne skutki?

1. Część usług, które dla Państwa świadczymy mają określone limity, np. minut do wykorzystania w ramach abonamentu, wysyłanych wiadomości sms lub transmisji danych. Nasz system automatycznie odnotowuje osiągnięcie tych limitów lub wyczerpanie pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci internet i w konsekwencji usługi świadczone będą dla Państwa do końca okresu rozliczeniowego wg innych niż dotychczas zasad, zgodnie z postanowieniami łączącej nas umowy.

2. Monitoring i analiza sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, pozwala nam także lepiej dopasować je do Państwa potrzeb. System, z którego korzystamy informuje nas, jeżeli kilkakrotnie wykorzystają Państwo w całości wybrany pakiet transmisji danych. W takiej sytuacji przygotujemy dla Państwa korzystniejszą, spersonalizowaną ofertę.

3. Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług takich jak wideo na żądanie (ang. VOD - Video on Demand), nasz system automatycznie monitoruje, jakiego rodzaju treści Państwa zainteresowały, a następnie wyświetla reklamy odpowiadające Państwa preferencjom.

4. W sytuacji kiedy nie uregulują Państwo należności z tytułu świadczonych usług, nasz system na podstawie wysokości zadłużenia i jego okresu może automatycznie ograniczyć Państwu dostęp do usług lub uniemożliwić korzystanie z nich.

Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy w zakresie oferowanych przez nas towarów i usług, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.


Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Przykładowo, mamy prawny obowiązek przechowywać Państwa dane o wykonanych usługach telekomunikacyjnych w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji przez co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia przez Państwa reklamacji, przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Podstawa prawna: art. 168 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować?

Mogą Państwo złożyć do INEA wniosek dotyczycący danych osobowych o:

1. poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych

2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych

4. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

 

Ponadto, na Państwa wniosek udzielimy potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz udzielimy do nich dostępu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego?

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej inea.pl

Chat