Search
Obsługa Pomoc

Dokonanie cesji umowy

Cesja jest bezpłatna. Można jej dokonać tylko w salonie INEA. Wystarczy, że w tym samym momencie pojawi się cedent i cesjonariusz, którzy podpiszą dokumenty przeniesienia praw i obowiązków. 

Cesji może dokonać pełnomocnik, reprezentując obie strony, pod warunkiem dopisania na obu pełnomocnictwach klauzuli o treści:

„Oświadczam, iż pełnomocnik (imię i nazwisko) jest na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (…) upoważniony do dokonania w moim imieniu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej (…) na rzecz pełnomocnika/na moją rzecz*”

Cesjonariuszowi przypisywany jest nowy numer konta do dokonywania wpłat za usługi.

Cedent nie może mieć w INEA żadnych zaległości płatniczych na dzień zlecania cesji, a wszelkie nadpłaty podlegają zwrotowi i nie przechodzą na cesjonariusza. Cesja wchodzi w życie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego.

*wersja zależy od tego, kto dokonuje czynności cesji: cedent czy cesjonariusz.

ZMIANA DOSTAWCY USŁUGI INTERNETOWEJ

Zmiana Dostawcy Internetu z zachowaniem ciągłości świadczenia usług realizowana jest w wyłącznie w salonach INEA.

W czasie wizyty nasz pracownik zweryfikuje możliwości techniczne do świadczenia usługi we wskazanej przez Ciebie lokalizacji, a następnie wypełni z Tobą wniosek o Zmianę Dostawcy Internetu.

Podpisany wniosek należy w ciągu 21 dni dostarczyć do obecnego Dostawcy Internetu, celem rozpoczęcia procesu migracji. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu wniosek o przeniesienie usługi zostanie anulowany.

Poinformujemy Cię o planowanej dacie wyłączenia usługi u obecnego Dostawcy i umówimy termin montażu, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyznaczonej dacie wyłączania usługi przez obecnego Dostawcę.

W czasie montażu nasz pracownik dostarczy i podpisze z Tobą Umowę na Internet oraz protokół aktywacji usługi, po którym nastąpi rozpoczęcie świadczenia usług przez INEA.

Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ

Korzyści posiadania MOJA INEA

  • Sprawdzisz saldo, faktury i swoje płatności
  • Zapłacisz online przelewem lub kartą
  • Uruchomisz usługi dodatkowe
  • Napiszesz do nas
Chat