Search
Obsługa Pomoc

Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej inea.pl oraz oferta.inea.pl

§ 1

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy dokument;
 2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 3. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej;
 4. Serwis internetowy - informacyjny serwis internetowy o rozbudowanej funkcjonalności dostępny pod adresem strony internetowej inea.pl oraz moduł sprzedażowy dostępny pod adresem strony internetowej oferta.inea.pl;
 5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu internetowego;
 6. Usługodawca - INEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000861001, REGON: 387080789, NIP: 7812013054; 
 7. Usługa lub Usługi - usługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego, wymienione w § 3 Regulaminu;
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego;
 9. Umowa - umowa o Świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
 10. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej inea.pl oraz oferta.inea.pl prowadzonego przez Usługodawcę.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z warunkami ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i tryb postępowania reklamacyjnego, a także ogólne reguły odpowiedzialności Usługodawcy.

 

§ 3

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

Regulamin obejmuje Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu internetowego, jeżeli nie posiadają one odrębnych regulaminów, w szczególności:

 1. prezentowanie informacji, w tym także informacji handlowych - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie z treściami zamieszczonymi w Serwisie Internetowym, w postaci materiałów tekstowych, obrazów czy video;
 2. czat - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom wymianę informacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w czasie rzeczywistym w godzinach pracy konsultantów Usługodawcy, a poza godzinami pracy konsultantów Usługodawcy pełniący funkcję czatbota (wirtualnego doradcy);
 3. formularz zamówienia kontaktu ze strony Usługodawcy – w zakresie umożliwiającym Użytkownikom podanie numeru telefonu w celu zamówienia rozmowy z Usługodawcą (oddzwonienia przez Usługodawcę na podany numer telefonu w godzinach pracy konsultantów Usługodawcy);
 4. formularz zamówienia oferty handlowej dla firm – w zakresie umożliwiającym pozostawienie w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie internetowym danych identyfikacyjnych i kontaktowych, pod którymi konsultant Usługodawcy skontaktuje się w możliwie jak najkrótszym czasie i przedstawi ofertę Usługodawcy, w szczególności dot. świadczonych usług telekomunikacyjnych;
 5. konfigurator usług telekomunikacyjnych – w zakresie umożliwiającym Użytkownikom oszacowanie łącznych kosztów świadczenia wybranych usług telekomunikacyjnych, poprzez ich zaznaczenie oraz pozostawienie numeru telefonu w celu zamówienia rozmowy z Usługodawcą (oddzwonienia przez Usługodawcę na podany numer telefonu w godzinach pracy konsultantów Usługodawcy) za pośrednictwem której mogą zostać zamówione usługi telekomunikacyjne;
 6. sprawdzenie dostępności usług telekomunikacyjnych w miejscu wybranym przez Użytkownika – w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi weryfikację dostępności usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Usługodawcę na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, pod adresem, którym zainteresowany jest Użytkownik;
 7. wyszukiwanie salonów sprzedaży sieci INEA – w zakresie umożliwiającym Użytkownikom znalezienie adresów salonów sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Usługodawcę na podstawie odrębnej umowy, w tym salonów sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz najbliższego salonu od miejsca przebywania Użytkownika, godzin otwarcia salonów oraz określenia sposób dotarcia do nich za pomocą interaktywnej mapy;
 8. test prędkości łącza internetowego – w zakresie Umożliwiającym Użytkownikom sprawdzenie prędkości wysyłania i odbierania danych za pośrednictwem internetu;
 9. wyszukiwanie treści, w tym ofert pracy - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom wyszukiwanie treści, w tym ofert pracy poprzez podanie słów kluczy;
 10. formularz aplikacji o pracę – w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi ubieganie się o wybrane przez Użytkownika stanowisko pracy, w tym przesłanie życiorysu;
 11. moduł sprzedażowy dostępny pod adresem oferta.inea.pl - w zakresie umożliwiającym zapoznawanie się z nowościami/newsami, sprawdzenie dostępności usług na podanym adresie, wybór oferty, wybór terminu montażu (jeżeli jest dostępny), uzupełnienie formularza z danymi, zaznaczenie zgód i złożenie zamówienia.

 

§ 4

Ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego i świadczenia Usług

 1. Usługodawca udostępnia w Serwisu internetowym nieodpłatnie Regulamin, z którym Użytkownik ma możliwość zapoznania się.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, a w przypadku, gdyby Użytkownik nie akceptował, któregokolwiek z postanowień Regulaminu prosimy o zaprzestanie korzystania z Usług lub kontakt z Usługodawcą w celu uzgodnienia indywidualnych warunków współpracy.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego nie wymaga rejestracji przez Użytkownika, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu internetowego zobowiązany jest do:
  • korzystania z Serwisu internetowego i Usług w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami Regulaminu;
  • podawania informacji i danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeżeli z związku z korzystaniem z Usług Użytkownik zdecyduje się na dostarczanie lub podawanie informacji lub danych osobowych;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub zawierających szkodliwe oprogramowanie;
  • poszanowania praw innych użytkowników Serwisu internetowego.
 6. Do korzystania z Serwisu internetowego i Usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych, koniecznych do zapewnienia prawidłowej współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  • posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, takiego jak komputer lub telefon z dostępem do sieci Internet;
  • zainstalowanie w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej takiej jak Google Chrom, Safari, Mozilla Firefox, Edge lub Opera lub Internet Explorer z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  • do korzystania z niektórych Usług, wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu internetowego i Usług zaleca się Użytkownikowi aktualizację systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalację na urządzeniu końcowym takim jak komputer lub telefon, którym posługuje się Użytkownik systemu antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).
 8. Usługodawca przysługuje prawo zamieszczania w Serwisu internetowym Informacji handlowych.

 

§ 5

Ogólne warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z którejkolwiek z Usług.
 2. Zakres Umowy zależy od rodzaju Usług, z których zdecydował się korzystać Użytkownik.
 3. Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, co skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

§ 6

Własność intelektualna

 1. Serwis internetowy oraz prezentowane za jego pośrednictwem treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisach:
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 2. Prawa do utworów, baz danych, znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu internetowego przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W zakresie w jakim prawa te przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia utwory, bazy danych, znaki towarowe na podstawie stosownych umów, w szczególności umów licencyjnych lub innych stosunków prawnych dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów i baz danych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 4. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Serwisu internetowego lub przesyłając Usługodawcy na podany w Serwisu internetowym adres elektroniczny informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe oświadcza, iż:
  • są one wolne od wad prawnych;
  • nie są one obciążone roszczeniami osób trzecich;
  • posiada wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnienia i zgody.

 

§ 7

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się z Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie internetowym.

 

§ 8

Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu internetowego i Usług lub pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu:
  • potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy Systemu teleinformatycznego;
  • wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego;
  • z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
  • z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  • z winy nieumyślnej Usługodawcy;
  • z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treści oraz informacje i dane zamieszczane lub podawane przez Użytkowników Serwisu internetowego;
  • za szkody jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za szkody jakie Użytkownik może ponieść na skutek działań podjętych w oparciu o Usługi, w szczególności prezentowane w Serwisie internetowym informacje.
 4. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Serwisu internetowego treści, w tym informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawa do zaprzestania świadczenia poszczególnych lub wszystkich Usług lub zakończenia działalności Serwisu internetowego bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników.

 

§ 9

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego.
 2. Reklamację można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w § 1 ust. 1 pkt 6 Regulaminu.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego jest w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym z przyczyn związanych ze zmianą rodzaju lub zakresu świadczonych Usług. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie internetowym.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisu internetowym. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego i Usług po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi dostępu do Usług w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Chat