Search
Obsługa Pomoc
Projekty unijne

22 września 2017

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 22.09.2017

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

 1. Zamawiający:

INEA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo (adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861001, NIP 7812013054, REGON 387080789, o kapitale zakładowym w wysokości 11.782.050,00 zł, w całości wpłacony.

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót projektowo – budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie sieci dostępowych oraz przyłączy telekomunikacyjnych w technologii FTTH na terenie województwa wielkopolskiego.

Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę następujących świadczeń:

Projekt budowlany, wykonawczy, budowę kanalizacji teletechnicznej, budowę i uruchomienie kablowych szerokopasmowych sieci dostępowych w technologii FTTH (fibre - to - the - home), dokumentację powykonawczą  na obszarach inwestycyjnych w następujących powiatach na terenie województwa wielkopolskiego: powiat krotoszyński, powiat ostrowski, powiat ostrzeszowski, powiat kępiński, powiat jarociński, powiat pleszewski, powiat kaliski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat kolski, powiat turecki, powiat gnieźnieński, powiat wrzesiński, powiat kościański, powiat leszczyński, powiat gostyński, powiat rawicki, powiat grodziski, powiat wolsztyński, powiat nowotomyski, powiat międzychodzki, miasto Poznań, powiat poznański, powiat średzki, powiat śremski, powiat szamotulski, powiat obornicki.

Przewidywana szacunkowa liczba gospodarstw domowych objętych planowaną siecią dostępową FTTH stanowiącą przedmiot zamówienia ogółem we wskazanych wyżej obszarach inwestycyjnych wynosi około 45 tys. Podana ilość może zostać zmieniona przez Zamawiającego bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, iż przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: zakres rzeczowy, terminy realizacji poszczególnych kamieni milowych, wynagrodzenie. Zamawiający zastrzega możliwość podziału przedmiotu zamówienia pośród wielu wykonawców, stosowania różnych modeli rozliczeniowych (np. ryczałt, na podstawie kosztorysu powykonawczego), wykonania części przedmiotu zamówienia własnym staraniem Zamawiającego (np. dokumentacje projektowe).

 1. Termin wykonania zamówienia:

do dnia 30 czerwca 2020 roku

 

 1. Wymagania Zamawiającego wobec Oferentów:

Zamawiający odstępuje od wskazania wymagań. Wiedza i doświadczenie oferenta jak i sytuację ekonomiczno-finansową Zamawiający oceni w toku negocjacji na podstawie informacji uzyskanych od Oferentów.

 

 1. Miejsce oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do negocjacji

Skan podpisanego wniosku o dopuszczenie do negocjacji powinien zostać przesłany na adres poczty e-mail: [email protected] nie później niż do dnia 02 października 2017 do godz. 16.00. Oryginał wniosku zostanie przekazany przez Oferenta Zamawiającemu podczas negocjacji, o ile Zamawiający dopuści Oferenta do negocjacji.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentem

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Oferentami będą przekazywane w formie wiadomości elektronicznej. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami Zamawiający wskazuje upoważnioną osobę:

Marcin Głaczyński, tel. 664 151824, e-mail: [email protected]

 

 1. Informacje dodatkowe

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty zostaną udostępnione zainteresowanym Oferentom dopuszczonym do negocjacji.

 

Przeczytaj także

 • 30 czerwca 2015

  Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane - ZRB [08/KS/06/2015]

 • 12 czerwca 2014

  Zaproszenie do składania ofert - ZRB [05/AJ/05/2014]

Chat